Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 14951/29-03-2021) για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΑ», συνολικής αξίας 52.600,00€ με ΦΠΑ.
29-03-2021
12-04-2021 14:00
Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Πλακίτση, τηλ 2651005771
«(SOLIS) ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ME ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «82748»
14951/29-03-2021

ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 14951/29-03-2021) με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΑ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 42.419,35€, συνολική αξία 52.600,00€ με ΦΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «(SOLIS) ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με «82748» και κωδικό MIS «5042608».

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020». Η πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) και κατά 15% από το Ελληνικό Δημόσιο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) (ΑΡΙΘΜ. ΕΝΑΡΙΘ. ΕΡΓΟΥ 2019ΕΠ51860022). Το έργο SOLIS εντάσσεται στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 2: Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση και συγκεκριμένα στον Ειδικό Στόχο 2.1: Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων ως εδαφικό πλεονέκτημα της περιοχής του προγράμματος.

Το τεύχος της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.rc.uoi.gr.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υπηρεσιών «Σχεδιασμού και επεξεργασίας εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης και σχεδιασμού, ανάπτυξης διαδικτυακής πλατφόρμας και επιτραπέζιου παιχνιδιού στα Ελληνικά και Αλβανκά» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω Προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79400000-8 & 37524100-8.

Η παρούσα σύμβαση αφορά την προμήθεια «Υπηρεσιών υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής για τη συνολική διαχείριση και τον συντονισμό του έργου, καθώς και για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και συγκεκριμένα της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης, του εκπαιδευτικού επιτραπέζιου παιχνιδιού και της δικτυακής πλατφόρμας».

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 42.419,35€

ΦΠΑ 24%: 10.180,65€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 52.600,00€

 

Η προμήθεια συντίθεται από τα εξής παραδοτέα:

Παραδοτέο 1.3.2: Εκθέσεις προόδου

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 6.129,03€

ΦΠΑ 24%: 1.470,97€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  ΜΕ ΦΠΑ: 7.600,00€

(CPV): 79400000-8

 

Παραδοτέο 5.3.1: Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη για την ενεργειακή αποδοτικότητα

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 6.451,61€

ΦΠΑ 24%: 1.548,39€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 8.000,00€

(CPV): 37524100-8

 

Παραδοτέο 5.3.3: Ανάπτυξη μίας πλατφόρμας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ενέργεια

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 8.870,97€

ΦΠΑ 24%: 2.129,03€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 11.000,00€

(CPV): 37524100-8

Παραδοτέο 5.3.4: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού επιτραπέζιου παιχνιδιού

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 20.967,74€

ΦΠΑ 24%: 5.032,26€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 26.000,00€

(CPV): 37524100-8

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

 

Η Οικονομική Προσφορά θα γίνει ανά παραδοτέο.

 

Η οικονομική προσφορά για κάθε παραδοτέο θα πρέπει να είναι μικρότερη του προϋπολογισμού του κάθε παραδοτέου και θα πρέπει να υποβληθεί για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών.

 

Δεν είναι αποδεκτή προσφορά για τμήμα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

 

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «External expertise and services (Επεξεργασίες από τρίτους - 61-03)».

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών:

12-04-2021 και ώρα 02:00 μ.μ.

 

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού:

13-04-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (γραφείο 9 - 1ος όροφος), που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, ΤΚ: 45110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

 

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, μπορεί να ζητά εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών του σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Χρονική διάρκεια σύμβασης: Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της, σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου.

 

Τόπος παράδοσης: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

 

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου, Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Πλακίτση, στο τηλέφωνο 2651005771.

 

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner