Προκήρυξη διαγωνισμού με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 72525) για την προμήθεια «Υπολογιστικού Εξοπλισμού» συνολικής αξίας 99.270,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
05-04-2019
21-05-2019 15:00
Αναπλ. Καθηγητής κ. Αναστασιάδης Στέργιος, τηλ 2651008818
«OPERATIONAL FIRE DANGER PREVENTION PLATFORM 2 - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2» – ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «OFIDIA2» με κωδικό ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «82319»
Αρ. πρωτ. διακήρυξης 9811/18-03-2019, α/α ΕΣΗΔΗΣ72525

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Α. Με το Ν. 4605 ΦΕΚ Α 52/01-4-2019 (άρθρα 43 και 44) τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του Ν.4412/2016.

Β. ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ

  • ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ)
  • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ)
  • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Γ. ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 21/5/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 9811/18-03-2019) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 72525) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για την προμήθεια «Υπολογιστικού Εξοπλισμού», με εκτιμώμενη αξία 80.056,45€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική Αξία 99.270,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Φορέας Χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

Το έργο με τίτλο «OPERATIONAL FIRE DANGER PREVENTION PLATFORM 2 - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2» – ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «OFIDIA2» με κωδικό ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «82319» και κωδικό MIS «5002571» έχει ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 – Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A "GREECE - ITALY 2014-2020" (Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας) και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) (αριθ. εναριθ. έργου 2018ΕΠ31860005).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Υπολογιστικού Εξοπλισμού» σύμφωνα με τα κατωτέρω και την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ του τεύχους της Διακήρυξης.

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα:

TMHMATA Είδος Ποσότητα

ΤΜΗΜΑ I: Διακομιστές

Επεξεργασίας

Υπολογιστικός Διακομιστής 2
Υπολογιστικός Διακομιστής 2
Φορητός Υπολογιστής Διαχείρισης 1

ΤΜΗΜΑ II: Συστήματα

Αποθήκευσης

Αποθηκευτικός Διακομιστής 2
ΤΜΗΜΑ III: Δικτυακός Μεταγωγέας Μεταγωγέας Δεδομένων 1

Εξοπλισμός ΤΜΗΜΑ IV: Αναβάθμισης

Διακομιστών

Εσωτερική Συσκευή Αποθήκευσης 8
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 2
Επεξεργαστής 16
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 32
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 10
Μνήμη RAM 16
ΤΜΗΜΑ V: Προσωπικοί Υπολογιστές Σταθμοί Εργασίας Ανάπτυξης Λογισμικού 6

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30000000-9 - Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών.

Προσφορές υποβάλλονται ενιαία για όλα τα επιμέρους τμήματα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 99.270,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 80.056,45).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό α/α 72525.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/05/2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/05/2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.601,13 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982, 7942, 7952 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Αναπλ. Καθηγητή κ. Αναστασιάδη Στέργιο, στο τηλέφωνο 2651008818.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner