Προαναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERANETΜΕD (ERANETMED joint call on Renewable Energies, Water Resources and their connections for the Mediterranean Region)
26-08-2014

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι υδάτινοι πόροι,  η ανεπάρκεια και η διαχείρισή τους αποτελούν σημαντική πρόκληση για την περιοχή της Μεσογείου. Σε Ευρωπαϊκό και διακρατικό επίπεδο  απαιτείται σχεδιασμός και συντονισμός των κοινών προσπαθειών και πολιτικών των ενδιαφερομένων χωρών για την αντιμετώπισή τους, με την προαγωγή και αξιοποίηση  της έρευνας και  καινοτομίας.

Στο πλαίσιο του ERANETΜΕD θα ανακοινωθεί, τη 1η Νοεμβρίου 2014, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών μελών/κμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΕ, των συνδεδεμένων χωρών/associatedcountries και των χωρών της Μεσογείου μη κμ της ΕΕ.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη θα είναι οι ακόλουθοι:

    Renewable energies and energy efficiency (call identifier: JC-ENERGY-2014)

    Water resources management (call identifier JC-WATER-2014)

    ENERGY-WATER nexus (call identifier: JC-NEXUS-2014)

Στόχος της επικείμενης προκήρυξης είναι η ενεργός συμμετοχή φορέων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των συμμετεχόντων κρατών για την ανάπτυξη διατομεακών και διεπιστημονικών συνεργασιών/κοινοπραξιών στους τρεις βασικούς θεματικούς τομείς.

Τα έργα που εγκριθούν θα είναι διάρκειας 24 έως 36 μηνών. Στην προκήρυξη θα συμμετέχουν 14 χώρες (Αλγερία, Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιορδανία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Λίβανος, Μάλτα, Πορτογαλία, Τυνησία, Τουρκία και Ισπανία).

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων θα είναι η 31η Ιανουαρίου 2015.

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών  κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη θα ανέλθει σε 800.000,00 €.

Για περισσότερες πληροφορίες μέχρι την ημερομηνία της Προκήρυξης (1-11-2014) μπορείτε να απευθύνεστε στον παρακάτω σύνδεσμο :

CALL PRE ANNOUNCEMENT / ERANETMED JOINT CALL ON Renewable Energies, Water Resources and their connections for the Mediterranean Region in the following Link: http://www.etrera2020.eu/link-9/168-pre-announcement-of-the-eranetmed-call-on-energy-water-innovation.html

e-max.it: your social media marketing partner