Ετήσια Πρόσκληση από τον ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Ο.Δ. / ESA) υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Συμμετεχόντων Επιστημόνων της Αποστολής Cassini-Huygens
11-07-2014

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (Ε.Ο.Δ./ESA) εξέδωσε την 1η Ιουλίου 2014 την ετήσια ανακοίνωση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος (ΑΟ) προς την Ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Συμμετεχόντων Επιστημόνων (ParticipatingScientists) της αποστολής Cassini-Huygens. Η Πρόσκληση αυτή ανακοινώνεται από κοινού από τον Ε.Ο.Δ., τον Αμερικανικό Οργανισμό Διαστήματος (NASA) και την Ιταλική Διαστημική Υπηρεσία (ASI).

Ο αντικειμενικός σκοπός του Προγράμματος Συμμετεχόντων Επιστημόνων στην αποστολή Cassini-Huygens είναι η ενίσχυση του επιστημονικού αποτελέσματος της αποστολής μέσω της ευρύτερης συμμετοχής της επιστημονικής κοινότητας. Η πρώτη Πρόσκληση στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού πραγματοποιήθηκε το 2011 και έκτοτε επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση.

Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες για μια θέση Συμμετέχοντα Επιστήμονα στην αποστολή θα πρέπει να προτείνουν ένα ερευνητικό σχέδιο με αντικείμενο έναν ή περισσότερους επιστημονικούς στόχους της αποστολής Cassini-Huygens. Οι προτάσεις μπορούν είτε να αναφέρονται σε συγκεκριμένο όργανο της αποστολής είτε να άπτονται πολλαπλών ερευνητικών αντικειμένων της. Προτάσεις Ευρωπαίων επιστημόνων θα πρέπει να συνοδεύονται και από επιστολή δέσμευσης (letterofcommitment) για την οικονομική κάλυψη τόσο της έρευνας όσο και των καθηκόντων των Συμμετεχόντων Επιστημόνων, όπως διευκρινίζεται στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων θα συντονιστεί από τη NASA. Η αξιολόγηση των προτάσεων καθώς και η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν από κοινού από τις: NASA, ESA, και ASI. Αναλυτική περιγραφή της αποστολής Cassini-Huygens, του ρόλου των Συμμετεχόντων Επιστημόνων, αλλά και πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων μπορούν να αναζητηθούν στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση:

http://tinyurl.com/CDAPS2014

Η υποβολή προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:

  • Στο πρώτο στάδιο (Step 1) θα γίνει υποβολή σύντομης περιγραφής της προτεινόμενης έρευνας (StatementofWork). Δεν προβλέπεται διαδικασία  αξιολόγησης και επομένως η κατάθεση μπορεί να θεωρηθεί ως μια εκτενής γνωστοποίηση πρόθεσης για την κατάθεση πρότασης (letterofintent). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 28η Ιουλίου 2014.
  • Στο δεύτερο στάδιο (Step 2) θα υποβληθεί η πλήρης πρόταση. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η 28η Σεπτεμβρίου 2014.

Η υποβολή και για τα δύο στάδια γίνεται ηλεκτρονικά, όπως περιγράφεται στην παραπάνω διαδικτυακή διεύθυνση. Αντίγραφο της πρότασης θα πρέπει να αποστέλλεται και στην αντίστοιχη χρηματοδοτική αρχή. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο κείμενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Dr. LuigiColangeli, Διευθυντή του Γραφείου Συντονισμού του Ε.Ο.Δ. για το Πρόγραμμα Επιστήμης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση luigi.colangeli@esa.int

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=110I458I1163I646I453967&olID=672&neID=589&neTa=1_910&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI672I0I110I458I1163I0I2&actionID=load&JScript=1

e-max.it: your social media marketing partner