Τροποποίηση της με Α.Π. 39886/11.10.2021 Απόφασης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΑΔΑ: 6ΜΟΑ46Μ77Γ-18Β)
18-01-2022

Τροποποίηση της με Α.Π. 39886/11.10.2021 Απόφασης της Προέδρου του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και ασκούσας καθήκοντα Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΑΔΑ: 6ΜΟΑ46Μ77Γ-18Β) περί έκδοσης των Καταλόγων των προς χρηματοδότηση Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 20741/08.01.2020) στις Επιστημονικές Περιοχές «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας», «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» και «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»

e-max.it: your social media marketing partner