Τροποποίηση της με Α.Π. 40316/21.10.2021 Απόφασης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΑΔΑ: 9ΙΝ246Μ77Γ-ΩΡ1)
18-01-2022

Θέμα: Τροποποίηση της με Α.Π. 40316/21.10.2021 Απόφασης της Προέδρου του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και ασκούσας καθήκοντα Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΑΔΑ: 9ΙΝ246Μ77Γ-ΩΡ1) περί έκδοσης των Καταλόγων των προς χρηματοδότηση Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 20741/08.01.2020) στις Επιστημονικές Περιοχές «Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)», «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας», «Κοινωνικές Επιστήμες» και «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»

e-max.it: your social media marketing partner