Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου
23-08-2021

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 έως και 27 (Κεφάλαιο Ε) του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α 38) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και σύμφωνα και με την απόφαση της 184ης/28.07.2021 Συνεδρίασής της, κατά την οποία ενέκρινε την κατάρτιση και δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης, καλεί τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.

e-max.it: your social media marketing partner