[ICT_H2020] Ενημερωτικό Δελτίο ΕΕΝ, ICT, FET & άλλων Project | 20.02.2017
24-02-2017

Αγαπητοί συνεργάτες,

Βρείτε παρακάτω χρήσιμες ενημερώσεις σχετικές με τις ΤΠΕ (ICT)  στο Horizon 2020 εκ μέρους του Εθνικού Σημείου Επαφής και του Enterprise Europe Network.

1.Αναζήτηση εταίρων για ερευνητικά προγράμματα συνεργασίας  και για εμπορική και τεχνολογική συνεργασία.

Δείτε την περιληπτική περιγραφή προφίλ συνεργασίας μέσω του δικτύου Enterprise Europe Network.

Για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας, συμπληρώστε τη συνημμένη φόρμα.


H2020: Partners sought for the delivery and testing of 'ICT e-learning & Training' in low and middle income countries
A UK SME providing ICT courses in community learning centres is planning a project to investigate, develop and implement an adaptable e-learning support system for integrating and managing learning objects for universities in the sub-Saharan region with the open source learning platform Moodle. Partners are sought for ICT-39-2016-2017 to apply the system in universities, provide training, manage and analyse feedback and test software modules designed to adapt and reconfigure the Moodle system.
View Partnering Opportunity
 
Italian company specialized in development of mobile solutions for sales force automation is offering its products for commercialization abroad.
Italian software house with 8 years of experience in developing mobile solutions for sales force automation has developed a modular multi-platform solution for the management of all processes related to the sales networks. It wants to reach new markets abroad and for this reason it is interested in finding partners under distribution services agreements or commercial agency agreements.
View Partnering Opportunity
INTERREG Europe Third Call: Partners with expertise in the field of health economy, e-health and AAL especially from Estonia, Poland and other countries in Eastern Europe sought
A German organisation active in metropolitan collaboration is preparing a proposal in the third call of INTERREG Europe in the thematic field of e-health. The projects objective is to revise and to improve the imple-mentation of policy instruments such as the ERDF, the ESF and the regions' RIS3-strategies as well of innovation chains.The partners sought should be public, coming from East Europe and need to have know-how in health economy, e-health and its technological aspects.
View Partnering Opportunity
 
GALILEO-3-2017: EGNSS professional applications: Drone-Assisted Nautical Tracking for Environmental Sustainability
An Italian company, active since 1979 in the Earth Observation sector, is preparing a proposal for the Horizon 2020 topic "GALILEO-3-2017: EGNSS professional applications" focusing on Drone-Assisted Nautical Tracking for Environmental Sustainability. The project aims at supporting the monitoring of marine protected areas. The company is looking for industries (preferably SMEs) and/or research centres supporting the team in drones, telecommunication and autonomous power supplies.
View Partnering Opportunity
 
Embedded software for automotive networked sensors: communication interfaces
A Luxembourg based company is looking for start-ups developing solutions in the field of intelligent sensors, heating devices and actuators in the field of automotive communication buses. The company is ready to license existing solutions or set-up collaborative development projects. The company is looking for joint venture and/or license agreement.
View Partnering Opportunity
 
European CRM player focused on medium sized businesses looks to extend its grow by acquiring businesses in the same field
The Belgian company founded in 2005 is specialized in the development of extendable Customer Relationship Management (CRM) platforms. It has branches in various countries in Europe. It developed a CRM platform that organizes, automates and synchronizes rules, marketing, sales and customer service. The company is looking for CRM companies with an "aging" product that needs a new product to work with. They are interested in a acquisition agreement
View Partnering Opportunity
 
Printed electronics on plastic packaging: industrial printing machinery prototyping expertise requested
An Italian SME is looking for a partner with expertise in electro-mechanical engineering and industrial machinery prototyping. The company is currently developing an innovative printing technology for plastic film packaging to be integrated in the industrial film production plants. Technical cooperation or manufacturing agreement as well as joint venture agreement offered. Partners' previous experience with plastic film production plants would be beneficial.
View Partnering Opportunity
 
Integrated software for water quality assessment
A research center of a Walloon University has developed a decision support model for quality management of the aquatic environment. Provided with Graphical User Interface, the model takes into account the anthropogenic loads and their impacts on the physicochemical quality of the modelled river system. The model is in use by water management stakeholders. The team is looking for academic, industrial or public partnerships for research, license or collaboration agreements in the field of water.
View Partnering Opportunity
 
Life-quality improving device with software for body 24/7 monitoring and analyzes for it’s predictions, such as EEG, GSR, heart rate, etc.
Research center from Latvia involved in the neuroscience field and focused on research of human psychological, neurological and physiological status diagnostics, is offering a new device with software program that analyzes body functions 24/7 such as EEG, GSR, heart rate, etc. The main advantages of proposed system is real time information registration on the state of the body and evaluates it based individual referential intervals. The company is looking for investors or R&D projects partners.
View Partnering Opportunity
 
British company seeks online learning tools for primary schools via distribution or licensing agreements.
A British company specialised in the development of online language learning tools for primary schools (children aged between 5 and 14 years old). The company is looking for innovative online learning tools to distribute in the UK market via distribution services or licensing agreements.
View Partnering Opportunity
 
Virtual Reality Based Evaluation of Mental Disorders
A Spanish company, a beneficiary of the SME Instrument, has developed a virtual reality platform for the diagnosis of mental conditions that create immersive environments. The platform can provide the patients with a combination of multiple stimuli and can also measure real-time multiple data generated by the patients’ reactions to the latter. The company looks for a partner to do, under a collaboration research, the neuropsychological test via the VR platform.
View Partnering Opportunity
 
A UK SME having an Innovative market forecasting technology using novel predictive algorithms requests the support of interface and applications developers through a service agreement.
A UK-based SME has developed a predictive forecasting technology capable of providing business forecasts of market demand and sales levels. The technology employs advanced mathematics and statistical analysis, and can be used for assessing pre-launch market opportunities in the absence of historical data. To facilitate commercialisation, partners are sought to design a suitable software interface, and to assist with product/application development, to be formalised via a services agreement.
View Partnering Opportunity
 
A Croatian company is looking for investors for software and hardware solutions for stress problems
A Croatian company that is developing innovative software and hardware solutions for measuring the effect of stress on the overall health conditions, is looking for investment partners through a financial agreement. The company seeks partners who are willing to step into the company as a partner in the early stage of business.
View Partnering Opportunity
 
German manufacturer of wireless medical assistance systems for elderly people seeks distributors
A German company specializes in the development of individually scalable and customizable solutions in electronic medical assistance for elderly people. The surveillance system based on the most advanced sensor technology enables a self-determined life and reassurance for relatives.The company is looking for commercial agency agreements and joint ventures mainly within the European Union.
View Partnering Opportunity
 
Novel set of IT tools for monitoring and objectifying the table olives elaboration process
A Southern Spanish SME, provider of IT services to the agriculture sector, has developed a novel set of IT tools comprising hardware, software and app capable of fully monitoring and objectifying the process of elaboration table olives. This tool contributes positively to environmental and economic impacts as well as a better product quality. The SME is interested in getting in contact with industrial companies of table olive production for commercial agreements with technical assistance.
View Partnering Opportunity
 
Korean company offers network function virtualization (NFV) solution platform
A Korean company specialized in software defined network(SDN) and network function virtualization(NFV), offers self-developed network function virtualization platform. NFV allows flexible and real-time controlling of network and security functions by network designers and operator. Network and data solution consulting companies that are interested in NFV technology are welcomed for partnership under commercial agency agreement, distribution services agreement.
View Partnering Opportunity
 
Innovative Italian start-up in the field of assistive technologies for visually impaired people, is looking for commercial/distribution partners .
The company develops augmented reality systems for safe assisted navigation or tracking of people and objects in indoor and outdoor spaces by substituting/complementing the expensive tactile pavements with low-cost and flexible paths that can be detected by a smartphone camera. The company is looking for commercial and distribution partners for a long lasting partnership.
View Partnering Opportunity
Italian start up offers an innovative platform enhancing reading and knowledge transfer
Italian start up, which has developed a platform that allows the creation of multiple level summaries of digital texts, offers its product under a services agreement.
View Partnering Opportunity
 
Smart waste management tool based on real-time data.
A Southern Spanish SME, active in the field of Telecom, has developed a tool for optimising collection routes by constantly monitoring the content level of waste containers. By installing sensors in the containers, it´s possible to be alerted for collection based on container content level or temperature variation. They are seeking IT companies, Research Centers and Public Administrations for different types of agreements: commercial with technical assistance, technical/research cooperation.
View Partnering Opportunity
 
H2020-EO-2017: Looking for SMEs working with solar energy forecasts and solar irradiances.
A Greek research organization is preparing a proposal for the call H2020-EO-2017 (EO Big Data Shift). The proposed project aims at leveraging the EO (Earth Observation) data by receiving satellite datasets from multiple sources. It aims to develop a set of tools for better performance of solar market. The institute is seeking for SMEs working with  solar energy forecasts and solar irradiances for research collaboration.
View Partnering Opportunity


--

 

2.QuantERA: Κοινή Διακρατική Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων που σχετίζονται με την Eμβληματική Πρωτοβουλία της ΕΕ για Κβαντικές Τεχνολογίες.

 

 

Στο πλαίσιο του QuantERA (δίκτυο υποστήριξης της έρευνας στις κβαντικές τεχνολογίες, αποτελούμενο από 32 οργανισμούς 26 χωρών, συντονιζόμενο από το Εθνικό Κέντρο Επιστημών της Πολωνίας) Κοινή Διακρατική Πρόσκληση για συγχρηματοδότηση των ερευνητικών έργων μεταξύ των κατωτέρω 26 ευρωπαϊκών κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη: (AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IL, IT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SE, SI, TR, UK).

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης είναι έξι.

Πρόκειται για τους θεματικούς τομείς: κβαντική επικοινωνία, κβαντική προσομοίωση, κβαντικό υπολογισμό, κβαντικές επιστήμες της πληροφορίας, κβαντική μετρολογία ανίχνευση και απεικόνιση, καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές στην κβαντική επιστήμη και τις τεχνολογίες (Quantum communication, Quantum simulation, Quantum computation, Quantum information science, Quantum metrology sensing and imaging, Novel ideas and applications in quantum science and technologies).

Ο συνολικός κοινός προϋπολογισμός από τα συμμετέχοντα κράτη για την δράση ανέρχεται σε περίπου 34 εκατ. €.

Χρηματοδότηση ελληνικής συμμετοχής: Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη θα ανέλθει σε 400.000,00€ και θα κατανεμηθεί μέχρι το συνολικό ποσό των 100.000,00€ ανά πρόταση.

Οι προτάσεις έργων των κοινοπραξιών με ελληνική συμμετοχή ως προς το μέρος υλοποίησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη διεύθυνση www.quantera.eu

Επιλεξιμότητα των κοινοπραξιών

1. Οι κοινοπραξίες πρέπει να είναι διεθνικές/διεθνείς. Κάθε κοινοπραξία που υποβάλλει πρόταση έργου θα πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρεις εταίρους από τρία κράτη συμμετέχοντα στο QuantERA (ανωτέρω αναφέρονται τα συμμετέχοντα 26 κράτη) για να θεωρείται έγκυρη η πρόταση και να εισαχθεί προς αξιολόγηση.

Περισσότερα στην σελίδα της ΓΓΕΤ : https://goo.gl/qQX3N1

Και στο website του συντονιστή National Science Centre (NCN): https://ncn.gov.pl/quantera?language=en

 


--

 

3.Neptune - Blue Growth Accelerator (New Cross Sectoral Value Chains Creation across Europe)

 

Με κύριο στόχο την προώθηση της Γαλάζιας Ανάπτυξης (Blue Growth)   το έργο NEPTUNE  στο οποίο συμμετέχει το  Corallia και clusters από 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία) αναζητά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στους παρακάτω τομείς.

Βασικός σκοπός του έργου είναι η δημιουργία νέων δια-τομεακών και δια-συνοριακών αλυσίδων αξίας για την προώθηση της ανάπτυξης τριών βασικών πυλώνων της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

  • Συγκεκριμένα, το έργο θα εστιάσει στη
  • διαχείριση υδάτων σε αστικό και αγροτικό περιβάλλον,
  • ποτάμιες και θαλάσσιες μεταφορές
  • διαχείριση των λιμένων,
  • αξιοποίηση της θαλάσσιας και περιβαλλοντικής ενέργειας ως ανανεώσιμη πηγή.

Το NEPTUNE στοχεύει να συνενώσει και να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες και την τεχνογνωσία που διαθέτουν τα clusters που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Πρωτογενούς Παραγωγής, της Μεταφοράς Νερού, των Εφαρμογών Παρατήρησης Γης και των ΤΠΕ και συμμετέχουν στο έργο.

Στο πλαίσιο του έργου έχει προκηρυχτεί Ανοιχτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για νέους επιχειρηματίες και ΜμΕ για τον σχηματισμό καινοτόμων συνεργατικών προτάσεων/έργων που θα υποστηριχθούν οικονομικά και θα κληθούν μέσω της “εργαλειοθήκης” να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο cluster όσο και σε επίπεδο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, με τελικό στόχο την ανάπτυξη προϊόντων στις τρεις θεματικές περιοχές της Γαλάζιας Ανάπτυξης (Blue Growth). Απευθείας ή/και με  ένα σύστημα διανομής «κουπονιών» (vouchers) καινοτομίας και επιχειρηματικότητας απευθείας σε επιχειρήσεις συνολικού προϋπολογισμού 2,7 εκ. €.  Κάθε voucher θα προσφέρει υπηρεσίες αξίας €60.000.

Cut-off dates:

Cut-off date 1:  15 Μαρτίου 2017

Cut-off date 2: 15 Σεπτεμβρίου 2017

Λοιπές πληροφορίες εδώ : http://www.neptune-project.eu/

Εγγραφή και υποβολές εδώ : https://portal-neptune.selfpoint.se/login

 


--


4.Permides Project: Χρηματοδοτηθείτε (μέσω voucher) για συνεργασίες καινοτομίας που έχουν ως στόχο την ψηφιοποίηση του κλάδου της Βιοφαρμακευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης.

 

 

 

 

Το έργο Permides έχει ως στόχο να φέρει κοντά SMEs από τον βιοφαρμακευτικό τομέα και τον τομέα του IT, ώστε να προωθήσει την ιατροφαρμακευτική ακρίβεια μέσα από την ανάπτυξη νέων ψηφιακών λύσεων κατά μήκος της βιοφαρμακευτικής αλυσίδας αξίας.  Οι SMEs που θα συμμετάσχουν στο PERMIDES μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να επωφεληθούν  από ένα καινοτόμο σχήμα «κουπονιών» (vouchers) που θα διαθέσουν έως και 60.000 ευρώ ανά έργο. Περίπου 90 καινοτόμα έργα θα υποστηριχτούν από το σχήμα των κουπονιών.

Οι προεγγραφές έχουν αρχίσει και η πλατφόρμα θα είναι έτοιμη στις 28 Φεβρουαρίου.

Δείτε περισσότερα εδώ: http://permides.eu/how-to/

--

5.Smart AKI Network : Καταγραφή – Αξιολόγηση – Προώθηση Τεχνολογιών Έξυπνης Γεωργίας.

 

 

 

Είστε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Έρευνα & Καινοτομία Τεχνολογιών Έξυπνης Γεωργίας, ή ερευνητής σε Πανεπιστήμιο, Οργανισμό Έρευνας & Τεχνολογίας. Έχετε πολύ ελπιδοφόρες εφευρέσεις, ευρεσιτεχνίες και λύσεις, αλλά δεν ξέρετε αν υπάρχει πραγματική ζήτηση για αυτή την τεχνολογία ή τη λύση και έχετε δυσκολία προσέγγισης δυνητικών τελικών χρηστών, εταιρειών ή επενδυτών για την αξιολόγηση της μεταφοράς τους και της διείσδυσης τους στην αγορά.

Αν θέλετε τα αποτελέσματα της έρευνας σας να μεταφερθούν σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες που επιδρούν στο πεδίο Έξυπνης Γεωργίας στην Ευρώπη, το Δίκτυο του Smart-AKIS θα σας βοηθήσει στη διάδοση της γνώσης και των λύσεών σας και θα σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή με τους τελικούς χρήστες, τους γεωργούς και τη βιομηχανία των Έξυπνων Γεωργικών Μηχανημάτων.

Το Smart-AKIS θα:

  • σας επιτρέψει την επίδειξη και διάδοση των τεχνολογιών και των λύσεων σας σε ένα μεγάλο πλήθος γεωργών σε όλη την Ευρώπη, αξιολογώντας και καταχωρώντας την λύση σας στην προς προώθηση νέα λίστα του.
  • διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία σας με τους γεωργούς, ερευνητές, συμβούλους και με άλλες εταιρείες γεωργικού εξοπλισμού, στην προώθηση των έργων καινοτομίας για τη μεταφορά ή την ανάπτυξη νέων Έξυπνων λύσεων προσαρμοσμένων στις πραγματικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των γεωργών.

 

 

Περισσότερα :

https://www.smart-akis.com/

Πληροφορίες:

Ματίνα Βουλγαράκη Γ.Π.Α.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

--

 

6.SuperBIO:  Υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας δημιουργία νέων αλυσίδων αξίας στις  βιομηχανίες που έχουν ως βάση βιολογικές πρώτες ύλες. 

 

 

Το Superbio ασχολείται με τις επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους του κλάδου που θέλουν να χτίσουν καινοτόμες διασυνοριακές αλυσίδες αξίας γύρω από τις δραστηριότητές τους και που ενδιαφέρονται για υπηρεσίες καινοτομίας ώστε να φέρουν την αλυσίδα αξίας πιο κοντά στην αγορά. Για να λάβετε υπηρεσίες καινοτομίας από ειδικούς φορείς παροχής υπηρεσιών SuperBIO θα πρέπει να υποβάλει μια ιδέα για μια νέα αλυσίδα αξίας, συμπληρώνοντας το έντυπο της αίτησης.

Το έργο έχει επιχειρηματικό προσανατολισμό: Το SuperBIO επιλέγει υποσχόμενες ιδέες νέων αλυσίδων αξίας, που υποβάλλονται από εταιρείες ή άλλους ενδιαφερόμενους του κλάδου και έχει δεσμευτεί να στηρίξει τις ΜΜΕ στην κατασκευή της αλυσίδας αξίας τους. Επιπλέον το SuperBIO προσφέρει 10 υπηρεσίες καινοτομίας για τις ΜΜΕ που αποτελούν μέρος των νέων επικυρωμένων αλυσίδων αξίας. Η ΜΜΕ μπορούν να επιλέξουν  πολλαπλές υπηρεσίες με μέγιστη συνολική αξία €60.000 (Οι υπηρεσίες χρηματοδοτούνται από το έργο κατά 75%)

Περισσότερα εδώ: http://www.h2020-superbio.eu/apply-now

--

7. KATANA project

 

 

Καινοτόμες ιδέες και προϊόντα από τον χώρο της αγροτικής παραγωγής και γενικότερα τον αγροδιατροφικό τομέα αναζητά το KATANAPROJECT.eu , ένα «έξυπνο» πρόγραμμα χρηματοδότησης ιδεών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1,2 εκατ. ευρώ.

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ξεκινά την 1η Δεκεμβρίου 2016 και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Το έργο ΚΑΤΑΝΑ έχει ως στόχο να προωθήσει καινοτόμες και έξυπνες ιδέες, οι οποίες μπορούν να προέρχονται από φυσικά πρόσωπα, startup ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ευρώπη. Οι ιδέες θα πρέπει να βασίζονται στην αξιοποίηση τεχνολογικών καινοτομιών (ICT in agrifood, Functional food, etc.) για την παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων, καθώς αναζητούνται οι εταιρείες που θα ηγηθούν των εξελίξεων στο χώρο της αγροτεχνολογίας.

Απλά ετοιμάζετε ένα  δίλεπτο YouTube video με την ιδέα σας και το ανεβάζετε στο apply now!

http://katanaproject.eu/apply-now/

Μετά την αρχική διαδικασία επιλογής, οι 100 ομάδες που θα προκριθούν θα συμμετάσχουν σε ένα ειδικό bootcamp, προκειμένου να προκύψουν οι 40 καλύτερες ιδέες που θα περάσουν στην επόμενη φάση. Ο τελικός στόχος είναι να υπάρξουν 10 καινοτόμες προτάσεις, οι οποίες θα λάβουν χρηματοδότηση 100.000 ευρώ έκαστη, προκειμένου να προχωρήσουν στο στάδιο της υλοποίησης. Μία διαφορά σε σχέση με άλλα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι 10 προτάσεις που θα επιλεγούν θα μπορούν αν αξιοποιήσουν και τις δυνατότητες της πλατφόρμας equity crowdfundin

Περισσότερα: http://katanaproject.eu/get-funded/

 

-----

Εκδηλώσεις:

8.Υπενθύμιση: Εκδήλωση δικτύωσης: 4th International B2B Software Days | Βιέννη 25 - 26 Απριλίου 2017

 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ), συντονιστής του μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network, καλεί επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια στο «4th International B2B Software Days -The Future of Digital Business», που πραγματοποιείται στις 25 & 26 Απριλίου 2017 στη Βιέννη (Αυστρία).

Η εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες φορείς να ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και νααναζητήσουν διεθνείς συνεργάτεςγια έρευνα, μεταφορά τεχνολογίας και επιχειρηματικές συνεργασίες.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει συναντήσεις δικτύωσης ,κεντρικές ομιλίες από Αμερικανικά και όχι μόνο, Venture Capitals, Pitching Sessions των ιδεών σας σε 30 Αυστριακούς επενδυτές, παρουσίαση χρηματοδοτικών ευκαιριών και πολλά άλλα!

Δηλώστε συμμετοχή, επιλέγοντας σαν γραφείο υποστήριξης το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης εδώ: https://goo.gl/lUpehK

Με εκτίμηση

Georgios Megas

MSc: Industrial Management & Technology

Enterprise Europe Network & H2020 Consultant

Horizon 2020 ICT National Contact Point

Hellas National Documentation Centre (EKT/NHRF) 48, Vas. Constantinou Ave. 11635 Athens, Greece

Tel: +30-2107273921, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

www.ekt.gr * www.enterprise-hellas.gr

https://www.linkedin.com/in/georgios-megas-a7715826/

e-max.it: your social media marketing partner