Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας – Προσωρινοί Πίνακες (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) 21966/2022
27-04-2022
Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
13891/14-03-2022

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 207/20-04-2022, έχοντας υπόψη:

  • το άρθρο 64 του Νόμου 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
  • την με αριθμ. 13924/Ζ1/10-02-2022 (ΦΕΚ 558 τ. Β΄) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Παιδείας και Θρησκευμάτων,
  • τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
  • το έργο/πρόγραμμα με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» και κωδικό Επ. Ερ. 83037,
  • την με αρ. πρωτ. 13891/14-03-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του παραπάνω έργου,
  • την με αρ. πρωτ. 10186/25-02-2022 Απόφαση για τη συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του παραπάνω έργου,
  • τo με αριθμ. πρωτ. 20604/13-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

ομόφωνα αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης – επιλογής των υποψηφίων στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτά παρουσιάζονται στο με αρ. πρωτ. 20604/13-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επικυρώνει ως προσωρινούς τους συνημμένους σε αυτό Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων.  

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 13891/14-03-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της παρούσας απόφασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψήφιων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999), του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/280 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137/29-08-2019). Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.  Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

Οι προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή της προθεσμίας εξέτασης των ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων.

e-max.it: your social media marketing partner