ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. 185/18-11-2021 - ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 55732/2021
22-11-2021
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 -2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
38561/05-08-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 55044/16-11-2021 έγγραφο του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα «Ένσταση στην επιλογή Διδάσκοντα στο έργο με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022» στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με κωδικό: MIS 5125722»,

  • ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης στη συνεδρίασή της αριθμ. 110/15-11-2021 σχετικά με την 52126/02-11-2021 ένσταση,
  • απορρίπτει την 45683/29-09-2021 ένσταση, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 55044/16-11-2021 έγγραφο του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης, η ενιστάμενη κατέθεσε στον φάκελο υποψηφιότητάς της σχεδιαγράμματα για τα δύο από τα τρία μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ», όπως αυτά αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 38651/05-08-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ενώ το τρίτο σχεδιάγραμμα που κατέθεσε δεν αφορά μάθημα του παραπάνω Επιστημονικού Πεδίου.
  • αποδέχεται ως οριστικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης – επιλογής υποψηφιοτήτων σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 50519/25-10-2021 Απόφαση για το Επιστημονικό Πεδίο - Θέση «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ» του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης.
e-max.it: your social media marketing partner