- Ανάκληση της με αριθμ. 13229/2021 Απόφασης Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Υποψηφίων 28508/2021
15-06-2021
ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
5906/03-02-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 25020/27-05-2021 έγγραφο του κ. Κωνσταντίνου Τσιλίδη, Επιστημονικά Υπεύθυνου του παραπάνω έργου ομόφωνα ανακαλεί:

  • την με αρ. πρωτ. 13229/17-03-2021 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου και συνακόλουθα
  • την με αρ. πρωτ. 5906/03-02-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του παραπάνω έργου,

για τους λόγους που επικαλείται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος στο με αρ. πρωτ. 25020/27-05-2021 έγγραφό του, ήτοι αδυναμία της επιλεχθείσας να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της καθ’ όλη τη διάρκεια της προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, λόγω προσωπικού κωλύματος.

e-max.it: your social media marketing partner