Ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση των ενταγμένων Πράξεων του πλαισίου χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2014-2020
20-10-2023

Δεδομένου ότι πολλά έργα που ανήκουν στο πλαίσιο χρηματοδότησης «ΕΣΠΑ 2014-2020» πλησιάζουν προς την ολοκλήρωση του φυσικού και του οικονομικού τους αντικειμένου, και προκειμένου να μην υπάρξουν δαπάνες οι οποίες θα καταστούν μη-επιλέξιμες λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση των αναγκαίων παραστατικών ή καθυστερήσεων στην πληρωμή των τελικών αποδεκτών και την απόδοση των αντίστοιχων φόρων και παρακρατήσεων προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., παρακαλούμε για τις ακόλουθες ενέργειες εκ μέρους σας:

  • Απαιτείται η επίσπευση της διαδικασίας υποβολής των εντολών πληρωμής μισθοδοσιών/αμοιβών, εντολών πληρωμής μετακινήσεων και εντολών πληρωμής δαπανών προμηθειών, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των δαπανών αυτών στους τελικούς αποδέκτες, καθώς και την απόδοση των σχετικών φόρων και παρακρατήσεων εντός των ορίων του οικονομικού αντικειμένου κάθε έργου.
  • Η υποβολή των εντολών πληρωμής μισθοδοσιών/αμοιβών του προσωπικού (ανεξαρτήτως της κατηγορίας προσωπικού στην οποία ανήκει κάθε αποσχολούμενος ή του είδους της σύμβασης) για τον τελευταίο μήνα των συμβάσεων των απασχολούμενων θα πρέπει να κατατεθούν στην υπηρεσία μας με τη λήξη της σύμβασης.

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις των απασχολούμενων που πληρώνονται με Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, απαιτείται αυτά τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών να έχουν ημερομηνία έκδοσης η οποία να ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης της σύμβασης του εκάστοτε απασχολουμένου. Δηλαδή, εάν η σύμβαση ενός απασχολούμενου λήγει στις 31/10/2023, τότε η ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών του απασχολούμενου θα πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης την 31/10/2023.

  • Για τα έργα που έχουν ημερομηνία λήξης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου την 31/10/2023, όλες οι εντολές πληρωμής μισθοδοσιών/αμοιβών θα πρέπει να κατατεθούν στην υπηρεσία μας έως και την Παρασκευή 02/11/2023, οι εντολές πληρωμής μετακινήσεων έως 31/10/2023, και οι εντολές πληρωμής τιμολογίων προμηθειών αγαθών/υπηρεσιών έως 23/10/2023.
  • Σε περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς ταμειακού υπολοίπου για την εξόφληση του συνόλου των εντολών πληρωμής κάθε έργου, θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την υποβολή των σχετικών εντολών πληρωμής και αντίστοιχη αίτηση για τη χορήγηση ταμειακής διευκόλυνσης για το ποσό που απαιτείται για την ολοκλήρωση των πληρωμών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνηση

e-max.it: your social media marketing partner