Απόφαση αποδοχής Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών – Οριστικοί Πίνακες 3364/2023
19-01-2023

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 238/18-01-2023, έχοντας υπόψη:

  • τις διατάξεις του Ν. 4957/2022,
  • την με αρ. πρωτ. 33094/23-06-2022 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Κωδικό 82349 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Μηνά Πασχόπουλο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  • την με αρ. πρωτ. 54125/21-10-2022 Απόφαση αποδοχής Πρακτικού Αξιολόγησης Αιτήσεων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών,
  • την με αρ. πρωτ. 65940/16-12-2022 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων,
  • τις κατατεθειμένες στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης Ενστάσεις,
  • το με αρ. πρωτ. 2761/17-01-2023 Πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων,
  • ομόφωνα αποδέχεται τις εισηγήσεις της Επιτροπής Ενστάσεων, όπως αυτές αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 2761/17-01-2023 Πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων, ήτοι:

α) απόρριψη της με αρ. πρωτ. 54213/2022 Ένστασης,

β) αποδοχή της με αρ. πρωτ. 54214/2022 Ένστασης,

γ) απόρριψη της με αρ. πρωτ. 54322/2022 Ένστασης,

δ) απόρριψη της με αρ. πρωτ. 54489/2022 Ένστασης,

ε) απόρριψη της με αρ. πρωτ. 54561/2022 Ένστασης,

στ) απόρριψη της με αρ. πρωτ. 54811/2022 Ένστασης,

ζ) απόρριψη της με αρ. πρωτ. 55033/2022 Ένστασης,

η) απόρριψη της με αρ. πρωτ. 55034/2022 Ένστασης,

θ) αποδοχή της με αρ. πρωτ. 56246/2022 Ένστασης και

  • ομόφωνα αποδέχεται ως οριστικούς και εγκρίνει:

α) τον Πίνακα των φοιτητών που δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση,

β) τον Πίνακα αξιολόγησης επιλαχόντων φοιτητών για οικονομική ενίσχυση και

γ) τον Πίνακα απορριπτέων αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση,

όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο με αρ. πρωτ. 2761/17-01-2023 Πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων.

e-max.it: your social media marketing partner