Κατάρτιση προϋπολογισμών επιμέρους έργων Έτους 2023 - Κατάρτιση συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού ΕΛΚΕ Έτους 2023
29-11-2022

Σας ενημερώνουμε ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε., όπως αυτό καθορίστηκε με το
Ν.4957/2022, προσδιορίζει τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού των επιμέρους έργων, όπως επίσης και
τη διαδικασία κατάρτισης του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το έτος
αναφοράς. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 238 και 239 του Ν. 4957/2022, η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ καταρτίζει
τον αναλυτικό προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη τους ετήσιους προϋπολογισμούς των επιμέρους έργων που
διαχειρίζεται, ο οποίος εγκρίνεται από το Συμβούλιο Διοίκησης και υποβάλλεται προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων έως τις 31/12 εκάστου έτους. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 238 του Ν. 4957/2022,
ο αρχικός συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να αναμορφώνεται κατά τη διάρκεια του έτους
με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., και αποστέλλεται προς
ενημέρωση στην Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.Παι.Θ.


Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να είναι εφικτή η σύνταξη του συνολικού ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του
ΕΛΚΕ για το έτος 2023, η έγκαιρη έγκρισή του από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, καθώς επίσης και η υποβολή του έως την 31/12/2022 στη ΓΔΟΥ του Υ.Παι.Θ. για εισήγηση και έγκριση από
την Υπουργό, παρακαλούμε όπως το αργότερο έως τις 09/12/2022 να ολοκληρωθούν εκ μέρους των
Επιστημονικώς Υπευθύνων οι ενέργειες υποβολής των ετήσιων προϋπολογισμών των έργων για το έτος 2023.

e-max.it: your social media marketing partner