Απόφαση αποδοχής Πρακτικού Αξιολόγησης Αιτήσεων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών 54125/2022
21-10-2022

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 228/19-10-2022, έχοντας υπόψη:

  • τις διατάξεις του Ν. 4957/2022,
  • την με αρ. πρωτ. 33094/23-06-2022 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Κωδικό 82349 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Μηνά Πασχόπουλο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  • την με αρ. πρωτ. 50114/22-12-2020 Απόφαση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο του παραπάνω έργου,
  • το με αρ. πρωτ. 53340/17-10-2022 έγγραφο του Επιστημονικά Υπευθύνου, κ. Μηνά Πασχόπουλου,

ομόφωνα αποδέχεται το Πρακτικό Αξιολόγησης των αιτήσεων στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων, όπως αυτό επισυνάπτεται στο με αρ. πρωτ. 53340/17-10-2022 έγγραφο.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 33094/23-06-2022 Πρόσκληση, κάθε υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με αποστολή μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999), του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/280 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137/29-8-2019). Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.

e-max.it: your social media marketing partner