- Νέα Οδηγία Εργασίας «Οδ2.27 – Διαχείριση Αδιάθετων Ταμειακών Υπολοίπων Έργων – Έκδοση 1» και Νέα Έντυπα «Ατ.18 – Αίτηση Χρήσης Αδιάθετου Ταμειακού Υπολοίπου Έργου - Έκδοση 1» και «Ατ.19 – Αίτηση Παράτασης Φυσικού / Οικονομικού Αντικειμένου Έργου – Έκδοση 1» 48910/2022
26-09-2022

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη:

  • το με αρ. πρωτ. 47706/19-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα Οδηγία Εργασίας «Οδ2.27 – Διαχείριση Αδιάθετων Ταμειακών Υπολοίπων Έργων – Έκδοση 1» και Νέα Έντυπα «Ατ.18 – Αίτηση Χρήσης Αδιάθετου Ταμειακού Υπολοίπου Έργου - Έκδοση 1» και «Ατ.19 – Αίτηση Παράτασης Φυσικού / Οικονομικού Αντικειμένου Έργου – Έκδοση 1»»

ομόφωνα εγκρίνει:

  • Την Έκδοση 1 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ2.27 – Διαχείριση Αδιάθετων Ταμειακών Υπολοίπων Έργων», με βάση τις σχετικές προβλέψεις του Άρθρου 241 του Ν. 4957/2022, αναφορικά με τη διαδικασία διαχείρισης των αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων έργων/ προγραμμάτων, μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου.
  • Την Έκδοση 1 του εντύπου «Ατ.18 – Αίτηση Χρήσης Αδιάθετου Ταμειακού Υπολοίπου Έργου», με βάση τις σχετικές προβλέψεις του Άρθρου 241 του Ν. 4957/2022.
  • Την Έκδοση 1 του εντύπου «Ατ.19 – Αίτηση Παράτασης Φυσικού / Οικονομικού Αντικειμένου Έργου».
e-max.it: your social media marketing partner