- Νέα έκδοση Οδηγίας Εργασίας «Οδ1.5-Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση – Έκδοση 10» και εντύπου «Δ.12α - Πρόταση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας - Έκδοση 5» 46671/2022
12-09-2022

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη:

  • τη δημοσίευση του Ν. 4957/2022,
  • το με αρ. πρωτ. 45544/06-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα έκδοση Οδηγίας Εργασίας «Οδ1.5-Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση – Έκδοση 10» και εντύπου «Δ.12α - Πρόταση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας - Έκδοση 5»»

ομόφωνα εγκρίνει:

  • την Έκδοση 10 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ1.5-Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση», η οποία έχει ενημερωθεί με βάση τις σχετικές προβλέψεις του Ν. 4957/2022 και ειδικότερα των ακόλουθων άρθρων:
  • Άρθρο 240 Αναλήψεις Υποχρεώσεων,
  • Άρθρο 249 Δημόσιες Συμβάσεις,
  • Άρθρο 250 Απευθείας αναθέσεις για τις ανάγκες έργων/ Προγραμμάτων
  • Άρθρο 251 Δημόσιες συμβάσεις με φορείς της αλλοδαπής, και
  • Άρθρο 252 Συμμετοχή σε συνέδρια/Δημοσιεύσεις του Ν. 4957/2022,
  • την Έκδοση 5 του εντύπου «Δ.12α - Πρόταση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας», το οποίο έχει προσαρμοστεί βάσει των παραπάνω
  • την κατάργηση του Εντύπου Δ3, καθώς πλέον δεν υφίσταται η ανάγκη ανάληψης υποχρεώσεων ανά δαπάνη, ούτε και δημοσίευσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.
e-max.it: your social media marketing partner