Ενημέρωση σχετικά με την με αρ. πρωτ. 1380/14-03-2022 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με Κωδικό Πρόσκλησης: ΦΠ&ΚΔ2022-Ε&Ε 16597/2022
29-03-2022

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Με την παρούσα επιστολή, σας ενημερώνουμε ότι το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στη συνεδρίασή του αριθμ. 203/23-03-2022, έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 1380/14-03-2022 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με Κωδικό Πρόσκλησης: ΦΠ&ΚΔ2022-Ε&Ε και ειδικότερα το σημείο που αναφέρει ότι:

«… Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να συμμετέχει με δυο μόνο προτάσεις ανά Σχολή Πανεπιστημίου ή ανά Ερευνητικό Κέντρο. Εξαίρεση αποτελούν οι δικαιούχοι που δεν έχουν ολοκληρώσει έργα ενταγμένα σε Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μία πρόταση. …»

ομόφωνα αποφάσισε όπως ενημερώσει τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που ενδιαφέρονται για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης, ότι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. έως 5 Απριλίου 2022

Στην περίπτωση που κατατεθούν περισσότερα από δύο αιτήματα υποβολής προτάσεων ανά Σχολή, τα σχετικά αιτήματα θα αποσταλούν από τον Ε.Λ.Κ.Ε. στην αντίστοιχη Σχολή προκειμένου να εισηγηθεί προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.ΚΕ. ποια δύο (2) αιτήματα προκρίνονται προς έγκριση υποβολής πρότασης.

e-max.it: your social media marketing partner