Τροποποίηση Οδηγίας Εργασίας «Οδ1.5-Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση», Εντύπων «Δ.3» και «Δ.12α», καθώς και Υποδείγματος «Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών»
10-06-2021

ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση Οδηγίας Εργασίας «Οδ1.5-Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση», Εντύπων «Δ.3» και «Δ.12α», καθώς και Υποδείγματος «Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών»

 

Σχετ.

1.     Άρθρο 117α του Ν. 4412/2016

2.     Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016

 

 

Έχοντας υπόψη:

  • το άρθρο 117α του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το Άρθρο 49 του Ν. 4782/2021, για τις συμβάσεις ήσσονος αξίας,
  • το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, για τις Απευθείας Αναθέσεις με Δημοσίευση Πρόσκλησης και Απόφαση Ανάθεσης καθώς επίσης και
  • τη σχετική απόφαση της Συνεδρίας 166/9-6-2021 (Αρ. Πρωτ. 27923/10-6-2021, ΑΔΑ: ΨΞΡΞ469Β7Η-Ο60) του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

σας ενημερώνουμε ότι έχουν τροποποιηθεί οι διατάξεις για τις απευθείας αναθέσεις προμήθειας αγαθών, υπηρεσιών και μισθώσεων.

Ειδικότερα, έχει αυξηθεί το ποσό της απευθείας ανάθεσης στις 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, και οι απευθείας αναθέσεις ανήκουν πλέον σε δύο κατηγορίες:

  • Προμήθειες Απευθείας Ανάθεσης Ήσσονος Σημασίας χωρίς Απόφαση Ανάθεσης (Έως 2.500,00€)

Σύμφωνα με το άρθρο 117α του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το Άρθρο 49 του Ν. 4782/2021, για προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας μικρότερης ή ίσης των 2.500,00 ευρώ ανά κατηγορία δαπάνης (συνολικού προϋπολογισμού κατηγορίας δαπάνης για τα έργα συγκεκριμένης διάρκειας, π.χ. ΕΣΠΑ, Horizon 2020, Κλπ, ή ετήσιου προϋπολογισμού κατηγορίας δαπάνης για τα έργα που δεν έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, π.χ. Έργα Παροχής Υπηρεσιών, κλπ), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, είναι δυνατό να μην ακολουθείται διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και οι πληρωμές να εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμιμου φορολογικού παραστατικού, χωρίς να απαιτείται έκδοση απόφασης ανάθεσης.

  • Προμήθειες Απευθείας Ανάθεσης με Δημοσίευση Πρόσκλησης και Απόφαση Ανάθεσης (Έως 30.000,00€)

Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, για προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας μικρότερης ή ίσης των 30.000,00 ευρώ ανά κατηγορία δαπάνης (συνολικού προϋπολογισμού κατηγορίας δαπάνης για τα έργα συγκεκριμένης διάρκειας, π.χ. ΕΣΠΑ, Horizon 2020, Κλπ, ή ετήσιου προϋπολογισμού κατηγορίας δαπάνης για τα έργα που δεν έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, π.χ. Έργα Παροχής Υπηρεσιών, κλπ), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, προβλέπεται πλέον η ανάρτηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (βλ. άρθρο 120 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021).

Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε συνημμένα τις επικαιροποιημένες εκδόσεις της σχετικής Οδηγίας Εργασίας και των αντίστοιχων τυποποιημένων εντύπων:

  • Έκδοση 8 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ1.5-Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση».

Η Οδηγία Εργασίας αυτή περιγράφει την αναλυτική διαδικασία διενέργειας των απευθείας αναθέσεων σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

  • Έκδοση 4 του Εντύπου «Δ.3-Ανάληψη Υποχρέωσης – Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας – Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών».

Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για την υποβολή από τον Ε.Υ της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών προς τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, προκειμένου να συνταχθεί η «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών» που θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ.

  • Υπόδειγμα της «Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών».

Το υπόδειγμα για τη σύνταξη της «Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών» που θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ.

  • Έκδοση 4 του Εντύπου «Δ.12α-Πρόταση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας».

Το Έντυπο με το οποίο ο Ε.Υ. θα υποβάλει την Πρόταση Ανάθεσης προς τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, μετά τη συλλογή των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία και διευκρίνηση.

Συνημμένα:

1.     Οδηγία Εργασίας «Οδ1.5-Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση»

2.     Έντυπο «Δ.3-Ανάληψη Υποχρέωσης – Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας – Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών»

3.     Έντυπο «Δ.12α-Πρόταση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας»

4.     Υπόδειγμα «Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών»

 

O Προϊστάμενος

της Διεύθυνσης Οικονομικής και

Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ

Αλέξανδρος Σερβετάς

e-max.it: your social media marketing partner