Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων χορήγησης υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 37077/06-11-2020 Πρόσκλησης Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων 2021 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
10-05-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίαση του αριθμ. 162Β/28-04-2021, έχοντας υπόψη:

  • απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 1060/14-2-2019, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε πρόταση για δημιουργία εσωτερικού προγράμματος ενίσχυσης νέων ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων,
  • τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
  • την με αρ. πρωτ. 37077/06-11-2020 Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων 2021 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ» Κωδικό 82561 και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Γεωργάτο, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε.,
  • την με αρ. πρωτ. 17999/13-04-2021 Απόφαση Συγκρότησης Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Χορήγησης Υποτροφιών του παραπάνω έργου,
  • την με αρ. πρωτ. 18823/19-04-2021 Απόφαση χορήγησης υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων 2021 (προσωρινά αποτελέσματα),
  • την με αρ. πρωτ. 19856/26-04-2021 Απόφασή του για χορήγηση μίας επιπλέον θέσης υποτροφίας Υποψήφιων Διδακτόρων,
  • τις με αρ. πρωτ. 19396/21-04-2021, 19847/26-04-2021 και 20303/28-04-2021 παραιτήσεις επιλεγέντων Υποψήφιων Διδακτόρων σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 18823/19-04-2021 Απόφαση,

ομόφωνα εγκρίνει ως οριστικό τον συνημμένο Πίνακα επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων ανά Τμήμα για χορήγηση υποτροφίας, με έναρξη της υποτροφίας την 1η Μαΐου 2021.

e-max.it: your social media marketing partner