Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων (18824/2021)
19-04-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρίασή του αριθμ. 160/14-04-2021, έχοντας υπόψη το άρθρο 64 του Νόμου 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», ομόφωνα συγκροτεί Επιτροπή Ενστάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι οποίες θα δημοσιευθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία αποτελείται από τους εξής:

Τακτικά μέλη

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΓΓΕ

Καθηγήτρια –

Πρόεδρος

2

ΜΙΧΑΗΛ ΞΕΝΟΣ 

Αναπληρωτής Καθηγητής - Μέλος

3

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ 

Αναπληρωτής Καθηγητής - Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ 

Καθηγητής –

Αναπληρωτής Προέδρου

2

 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

Καθηγητής –

Αναπληρωματικό Μέλος

3

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής - Αναπληρωματικό μέλος

e-max.it: your social media marketing partner