Απόφαση χορήγησης υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2021 (18822/2021)
19-04-2021

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 405/14-04-2021, έχοντας υπόψη:

  • απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 1060/14-2-2019, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε πρόταση για δημιουργία εσωτερικού προγράμματος ενίσχυσης νέων ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων,
  • τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
  • την με αρ. πρωτ. 37105/06-11-2020 Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2021 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ» Κωδικό 82561 και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Γεωργάτο, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε.,
  • την με αρ. πρωτ. 17999/13-04-2021 Απόφαση Συγκρότησης Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Χορήγησης Υποτροφιών του παραπάνω έργου,
  • την εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης,

ομόφωνα εγκρίνει το συνημμένο Πίνακα επιλογής Μεταδιδακτόρων για χορήγηση υποτροφίας ανά Τμήμα.

Δεδομένου ότι εγκρίνεται προς χρηματοδότηση το σύνολο των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. εγκρίνει ως οριστικά τα αποτελέσματα αξιολόγησης σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα.

Τέλος, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ζητάει συγνώμη από τους αιτούντες - υποψηφίους της παραπάνω Πρόσκλησης για την καθυστέρηση έκδοσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, η οποία οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα.

e-max.it: your social media marketing partner