Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης φοιτητών για επιδότηση ενοικίου (16570/2021)
05-04-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 158/31-03-2021, έχοντας υπόψη:

  • την με αρ. πρωτ. 31183/02-09-2020 Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «61430» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αναστάσιο Τσίνα, στο πλαίσιο του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους,
  • την με αρ. πρωτ. 32053/07-09-2020 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Φοιτητών στο πλαίσιο Προσκλήσεων Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου,
  • την με αρ. πρωτ. 50119/22-12-2020 Απόφαση με θέμα «Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Υποβληθέντων Αιτήσεων για την Επιδότηση Ενοικίου στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 31183/02-09-2020 Πρόσκλησης»,
  • το με αρ. πρωτ. 13457/18-03-2021 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης αριθμ. 402/10-03-2021 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σχετικά με την έγκριση του με αρ. πρωτ. 9404/25-02-2021 Πρακτικού Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο του παραπάνω έργου,

ομόφωνα εγκρίνει το συνημμένο με αρ. πρωτ. 14403/24-03-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 31183/02-09-2020 Πρόσκλησης Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου.

e-max.it: your social media marketing partner