Τροποποίηση Οδηγίας "Οδ2.20 Επιλογή Απασχολουμένων Έργων" - σχετικών υποδειγμάτων
14-01-2019

Το ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το άρθρο 64 του Νόμου 4485/2017 καθώς και το με αρ. πρωτ. 26815/13-12-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση της Οδηγίας «Οδ2.20 Επιλογή Απασχολούμενων Έργων» καθώς και των υποδειγμάτων «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», «Εγγράφου διαβίβασης αιτήσεων στην Επιτροπή Αξιολόγησης» και «Εγγράφου Διαβίβασης Ενστάσεων στην Επιτροπή Ενστάσεων», σύμφωνα με το συνημμένο Απόσπασμα Πρακτικού της συνεδρίασης αριθμ. 87/17-12-2018."

e-max.it: your social media marketing partner