Αναβολή – Αναστολή Αιτημάτων που Αφορούν Προμήθειες Αγαθών / Υπηρεσιών
14-06-2017

Σας επισυνάπτουμε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (συνεδρίαση αριθμ. 373/13-6-2017) σχετικά με την αναβολή – αναστολή αιτημάτων που αφορούν Προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών.

 

Η Επιτροπή Ερευνών έχοντας υπόψη:

1. την με αριθμ. 57654/22-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-5-2017 τ. Β΄) με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

2. την από 13/6/2017 ανακοίνωση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με την οποία από 13/6/2017 τέθηκε σε λειτουργία το νέο ΚΗΜΔΗΣ και

3. προβλήματα που προέκυψαν κατά την καταχώρηση δεδομένων στο νέο ΚΗΜΔΗΣ ,

α. ομόφωνα διαπιστώνει ότι δεν είναι δυνατή η εξέταση των θεμάτων που αφορούν Προμήθειες – Διαγωνισμούς και

β. ομόφωνα αποφασίζει:

1. την αναβολή των θεμάτων της συνεδρίασης που αφορούν Προμήθειες – Διαγωνισμούς και

2. την αναστολή οποιαδήποτε ενέργειας αφορά την προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, έως ότου αποσαφηνιστεί το νέο πλαίσιο που αφορά την λειτουργία και διαχείριση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

e-max.it: your social media marketing partner