Έρευνα Ικανοποίησης Φορέων Χρηματοδότησης

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας, διενεργεί σε ετήσια βάση Έρευνα Ικανοποίησης Φορέων Χρηματοδότησης. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί Έρευνες Ικανοποίησης Φορέων Χρηματοδότησης για τα έτη 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011.

Βρισκόμαστε στο πλαίσιο διενέργειας την 6ης Έρευνα Ικανοποίησης Φορέων Χρηματοδότησης για το έτος 2012.

Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε τη συνδρομή σας στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γραμματείας του ΕΛΚΕ, μέσω της συμπλήρωσης του σχετικού επισυναπτόμενου ερωτηματολογίου (Έντυπο Κτ0.02-Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη).

Παρακαλούμε τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια να αποσταλούν το συντομότερο δυνατό στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (email: rescomm sto cc.uoi.gr ή aserveta sto cc.uoi.gr ή vpoulia sto cc.uoi.gr).

Μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων θα γίνει η επεξεργασία των δεδομένων, η διαπίστωση των ελλείψεων και ο σχεδιασμός περαιτέρω ενεργειών βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας.

e-max.it: your social media marketing partner