Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Θεσμικό Πλαίσιο

Το ειδικό Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/96 (Φ.Ε.Κ. 826/10.9.96, τ. Β'), όπως κυρώθηκε με το άρθ. 36 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156Α) και τροποποιήθηκε με το άρθ. 36 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α),
  2. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αυτός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και
  3. Τον Κώδικα Δεοντολογίας της Έρευνας.
e-max.it: your social media marketing partner