Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Προτάσεων

29-09-2017
Αξιότιμοι/ες  κύριοι/ες, Υπενθυμίζουμε ότι βρισκόμαστε στο μέσο της 2ης περιόδου υποβολών για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 11.10.2017.  Η δράση χρηματοδοτεί επιχειρηματικά σχέδια αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ με 100% χρηματοδότηση και  οι υποβολές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της...

01-09-2017
Σε συνέχεια του παρακάτω μηνύματος, συνημμένα μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα Εθνικά Σημεία Επαφής για Νομικά & Οικονομικά θέματα σχετικά με το αντικείμενο της χρηματοδότησης υπό τη μορφή lump sum για ερευνητικά έργα του προγράμματος HORIZON 2020 (και του ερχόμενου 9ου Προγράμματος Πλαίσιο) στη σχετική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 20 Ιουνίου. Τα συνημμένα αρχεία είναι: 1. Διευκρινιστικό έγγραφο με τα...

24-08-2017
Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης 44 με Α/Α 2267 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας". Στοιχεία Πρόσκλησης  Κωδικός Πρόσκλησης : 44  Α/Α ΟΠΣ : 2267  Άξονας Προτεραιότητας : (01) Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ. Θεματικός...

24-07-2017
Submit a project proposal Deadline for the submission of project proposals: 9 November 2017 at 1:00 pm (GMT+1) Proposals shall be submitted only through the online application form: http://eform.enicbcmed.eu. Applications sent by other means will not be accepted. Please note that the following countries have signed the Financing Agreement with the European Commission: Jordan, Palestine, Tunisia (list updated on 19 July 2017).  Key documents • Text of the cal...

21-07-2017
Βρείτε συνημμένα την πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ήπειρος 2014-2020"....

19-07-2017
The 3rd JMC Meeting of the Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” took place in Korce on the 14th of July 2017. The main issue concerned the approval of the results of the 2nd phase of evaluation procedure and the selection of the projects to be funded under the 2nd Call for Ordinary Project Proposals. The JMC decision is temporary. The Lead Beneficiaries will be informed via email on the results of the evaluation according to the JMC decision and on their right for the sub...

17-07-2017
Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της πρώτης προκήρυξης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) που υλοποιούν ή επιθυμούν να υλοποιήσουν τη διδακτορική τους διατριβή σε ελληνικά ΑΕΙ, από τις 2114 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί επελέγησαν για χρηματοδότηση 538 ΥΔ!  Οι παρεχόμενες υποτροφίες είναι ύψους 900 ευρώ  μηνιαίως και έχουν συνολική διάρκεια από 12 έως 36 μήνες...

17-07-2017
187 proposals, on a total of 349 submitted projects, passed successfully the 1st phase of administrative and eligible evaluation, related to the first call for ordinary projects of Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014 – 2020.The Monitoring Commitee of Interreg V-A Greece-Italy Programme approved the results of the first phase of administrative and eligibility check. Only these projects will be subjected to quality assessment phase.    Following an overview of the eligible project...

17-07-2017
The Joint Monitoring Committee of the INTERREG IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014-2020” has approved the project proposals that moved to the 2nd phase of the evaluation (Quality Assessment). The Lead Beneficiaries of all the submitted projects proposals have been officially notified in writing. Please note that there is no result for the project proposal with acronym “ENVOL” as this will be discussed during the 3rd JMC meeting in Korce....

13-07-2017
Κύριος στόχος της δράσης είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της Έρευνας και της Τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.     Η δράση αποσκοπεί στην επικέντρωση προσπαθειών και πόρων σε συγκεκριμένες  Ε&Τ προτεραιότητες, σημαντικές για την οικονομ...