Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20754/2014
15-10-2014
30-10-2014
Βενετσάνος Μαυρέας
ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
81043

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΕ Ελληνικών  Φιλολογιών

Βαθμός Πτυχίου Χ 10 μόρια

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

50 μόρια

 

Πολύ καλή Γνώση Υπολογιστών (Word / Excel)

40 μόρια (ECDL)

20 μόρια (πιστοποίηση με βάση την εμπειρία)

Άριστη γνώση αγγλικών

70 μόρια

Εμπειρία στην υποστήριξη υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

Μήνας χ 20 μόρια

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

10 μόρια

Γνώση χρήσης στατιστικών προγραμμάτων (π.χ. SPSS).

10 μόρια

Δημοσιεύσεις Ερευνητικών εργασιών / μονογραφιών, βιβλίων, μεταφράσεων ή λοιπού έντυπου υλικού

Έως 10 μόρια ανάλογα με την σημαντικότητα

Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο των εξής Δράσεων του έργου:

Δράση 1: "Δημιουργία ομάδων ανάπτυξης και συγγραφής των οδηγιών – θεραπευτικών πρωτοκόλλων"

Δράση 2: Οριστικοποίηση Οδηγιών με διαδικασία συναίνεσης – συμφωνίας όλων των μελών των ομάδων (expert panels)  Δράση 3: "Ενέργειες προβολής – διάχυσης"

e-max.it: your social media marketing partner