Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20749/2014
15-10-2014
30-10-2014
Ανδρέας Τζάκος
Πλατφόρμα σάρωσης μικρών μορίων που στοχεύουν πρωτεΐνες που εμφανίζουν δομική αταξία
81392

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας

 

Απόφοιτος Χημείας ή Βιολογίας ή Ιατρικής

 

Προσδιορισμός δομής οργανικών μορίων με φασματοσκοπίες UV, IR

ανώτατη βαθμολογία 20

Εμπειρία στην λήψη, ανάλυση και επεξεργασία φασμάτων φθορισμού

ανώτατη βαθμολογία 20

-Εμπειρία στη λήψη, ανάλυση και επεξεργασία φασμάτων NMR

-Εμπειρία σε φασματομετρία μαζών

 

ανώτατη βαθμολογία 20

Εμπειρία στην θερμιδομετρία ισόθερμης τιτλοδότησης

ανώτατη βαθμολογία 20

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμμετοχή σε συνέδρια συναφή με φαρμάκων/βιοδραστικών μορίων

ανώτατη βαθμολογία 10

«Ανάλυση μοριακών αλληλεπιδράσεων με θερμιδομετρία»

 

Παραδοτέα:

«Στοιχειοθέτηση χημικών βιβλιοθηκών»

«Πλατφόρμα ITC (ή/και DSF ή/και SPR) αξιολόγησης μορίων»

«Ταυτοποίηση μορίων που στοχεύουν IDPs»

e-max.it: your social media marketing partner