Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20745/2014
15-10-2014
30-10-2014
Ανδρέας Τζάκος
Πλατφόρμα σάρωσης μικρών μορίων που στοχεύουν πρωτεΐνες που εμφανίζουν δομική αταξία
81392

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή Ιατρικής ή Πληροφορικής ή συναφές γνωστικό αντικείμενο.

 

 

Μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας

 

 

Εμπειρία στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό, τεχνολογία λογισμικού και βιοπληροφορική

ανώτατη βαθμολογία 25

Εμπειρία στην υπολογιστική νοημοσύνη (μηχανική μάθηση, νευρωνικά δίκτυα), διαχείριση δεδομένων (βάσεις δεδομένων, εξόρυξη γνώσης από δεδομένα).

ανώτατη βαθμολογία 25

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμμετοχή σε συνέδριο σχετιζόμενο με τεχνητή νοημοσύνη – εξώρυξης δεδομένων

20

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέματα εξώρυξης δεδομένων (datamining)

ανώτατη βαθμολογία 30

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

ανώτατη βαθμολογία 10

«In silicο μελέτες»

Παραδοτέα:

«Εργαλεία χημειοπληροφορικής-αναβάθμιση πλατφόρμας αυτόματης ταυτοποίησης μορίων»

e-max.it: your social media marketing partner