Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8108/2014
15-04-2014
05-05-2014
Καθηγητής Γεώργιος Φλούδας
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Αυτό-οργάνωση & δυναμική σε μετασταθείς καταστάσεις. Από μοριακά σε υπερμοριακά και μεσοσκοπικά συστήματα
80804

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Τμήματος Χημείας ή Επιστήμης Υλικώντης ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

 

10

Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία ή την Επιστήμη Υλικών με έμφαση στη Σύνθεση Πολυμερών

30

Εμπειρία σε σχετικό ερευνητικό αντικείμενο

30

Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις

25

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

5

Σύνθεση και χαρακτηρισμός υβριδικών νανοσωματιδίων τοπολογίας πυρήνα-κελύφους αποτελούμενων από ανόργανο πυρήνα και πολυμερικό κέλυφος. Η σύνθεση θα γίνει με χρήση ελεγχόμενων μεθόδων πολυμερισμού και για το χαρακτηρισμό θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών, φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, φασματοσκοπίας υπερύθρου, δυναμικής σκέδασης φωτός, οπτικής και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και θερμοσταθμικής ανάλυσης

e-max.it: your social media marketing partner