Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5162/2014
13-03-2014
28-03-2014
Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ – Θεολόγος Χλέτσος
ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ
81279

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

  • Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στις Οικονομικές επιστήμες.

20

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα από πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή ισότιμο δίπλωμα του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στον τομέα των Οικονομικών

20

  • Εμπειρία/ προϋπηρεσία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων/ ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

15

  • Εμπειρία/ προϋπηρεσία σε έργα σχετικά με την αγορά εργασίας και την απασχόληση.

25

  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

5

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

5

ΣΥΝΤΑΞΗ 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

e-max.it: your social media marketing partner