Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24498/2021
24-05-2021
08-06-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
52018

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ή Δίπλωμα:

-      Πληροφορικής

-      Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

-      Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών

-      Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

-      Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

-      Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών

-      Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής

-      Επιστήμης Υπολογιστών

-      Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών

-      Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

-      Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

-      Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

-      Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

-      Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)

-      Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

-      Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

-      Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

-      Διαχείρισης Πληροφοριών

-      Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

-      Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

-      Βιομηχανικής Πληροφορικής

-      Πληροφορικής και Επικοινωνιών

-      Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

-      Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

-      Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

-      Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ

-      Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων

-      Επιχειρησιακής Πληροφορικής

-      Μηχανικών Πληροφορικής

-      Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  αντίστοιχης ειδικότητας ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2

Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται


ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε συναφές έργο με το αντικείμενο της σύμβασης. Μέγιστος χρόνος μετρούμενης εμπειρίας τα πέντε έτη:

·  Γνώσεις σε διαχείριση υποδομών, υπηρεσιών και εικονοποιημένων συστημάτων, στηριγμένων σε Λειτουργικά Συστήματα Windows Server 2008/2012/2016, συμπεριλαμβανομένων υποδομών Active Directory, DHCP, DNS, VPN, Hyper-V (δημιουργία, παραμετροποίηση, διαχείριση).

·  Γνώση βασικών εννοιών ασφάλειας, μεθόδων και τεχνικών ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και σχετικών εργαλείων που διενεργούν ελέγχους ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και δικτύων.

·  Γνώσεις MS-SQL (Διαχείριση MS SQL Server & SQL Queries).

·  Εμπειρία στην εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (πχ. MySQL).

·  Γνώσεις εγκατάστασης και διαχείρισης Apache Web Server και PHP.

·  Εμπειρία στην ανάπτυξη Web εφαρμογών, διαχείριση, χρήση και λειτουργία CMS συστημάτων (WordPress, Joomla, Drupal κ.α.)

·  Καλή γνώση και εμπειρία σε υποδομές δικτύων.

·  Πολύ καλή γνώση τεχνικών εγκατάστασης και συντήρησης υλικού Η/Υ.

·  Γνώση Προγραμματισμού/Παραμετροποίησης Λειτουργικών Συστημάτων σε γραμμή εντολών, shell scripting.

·  Γνώσεις αρχιτεκτονικής, πρωτοκόλλων, υπηρεσιών και εφαρμογών Δικτύων IP.

(Κριτήριο ΚΑ1)

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Έως 300 Μονάδες

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης, συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης ή σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας, της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ (Κριτήριο ΚΑ2)

100 Μονάδες

Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων - Υποστήριξη διενέργειας διοικητικών και οικονομικών πράξεων μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

e-max.it: your social media marketing partner