Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20532/2021
29-04-2021
14-05-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός τίτλος σπουδών στην επιστήμη της Χημείας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Βαθμός πτυχίου Χ 5

Ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι:

·   Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας, εκχύλισης και προσδιορισμού φυσικοχημικών παραμέτρων σε υδατικά δείγματα.

·   Εφαρμογή τεχνικών χρωματογραφίας – φασματομετρίας μάζας για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων οργανικών ρύπων – επιμολυντών.

12 / Έτος – Max 5 χρόνια

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερο

Επίπεδο Β2: 30 μονάδες

Κάθε ανώτερο επίπεδο προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες

Παρακολούθηση φυσικοχημικών χαρακτηριστικών και ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό επιπέδων υπολειμμάτων χημικών ενώσεων σε θαλάσσια ύδατα ιχθυοκαλλιεργειών.

e-max.it: your social media marketing partner