Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17990/2021
12-04-2021
27-04-2021
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου
61385

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Γεωπόνου ΠΕ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις γεωπονικές επιστήμες, κατά προτίμηση στην Εδαφολογία, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Βεβαίωση του Τμήματος που πιστοποιεί την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα

ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1

ON/OFF

Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office, υπηρεσίες διαδικτύου, κ.λπ.)

ON/OFF

Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρίας σε ερευνητικά και/ή αναπτυξιακά έργα εθνικά και/ή συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά  που σχετίζονται με τη διαχείριση της άρδευσης και/ή με τη χρήση μυκορριζικών μυκήτων στη γεωργία.

ON/OFF

Τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια που σχετίζονται με τη διαχείριση της άρδευσης και/ή με τη χρήση μυκορριζικών μυκήτων στη γεωργία.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επιπλέον των 3 ετών εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά και/ή αναπτυξιακά έργα, εθνικά και/ή συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά που σχετίζονται με τη διαχείριση της άρδευσης και/ή με τη χρήση μυκορριζικών μυκήτων στη γεωργία.

έως 30 μονάδες

(έως 1 έτος 10 μονάδες,

έως 2 έτη 20 μονάδες,

έως 3 έτη και άνω 30 μονάδες)

Επιπλέον των 3 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τη διαχείριση της άρδευσης και/ή με τη χρήση μυκορριζικών μυκήτων στη γεωργία. (έως 10 δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις)

Έως 30 μονάδες

(3 μονάδες για κάθε δημοσίευση/παρουσίαση μέχρι τις 10 δημοσιεύσεις / παρουσιάσεις)

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Ένας (1) ερευνητής Γεωπόνος, Υποψήφιος διδάκτορας σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος ΜΔΕ ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο με αντικείμενο τη δημιουργία καινοτόμου μεθοδολογίας βιώσιμης καλλιέργειας φυτών, με βάση τις οινολάσπες από οινοποιήσεις γλεύκους βιολογικών σταφυλιών Ηπείρου σε συνδυασμό με εφαρμογή μυκοριζικού μύκητα καθώς και με την αξιολόγηση της μεθοδολογίας παραγωγής βιοενεργού οργανικού λιπάσματος και της εφαρμογής του σε συνδυασμό με μυκοριζικούς μύκητες ως μια βιώσιμη πρακτική καλλιέργειας της αμπέλου. Ειδικότερο αντικείμενο σύμβασης: Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ 3 και ΠΕ 4. Συμμετοχή στα παραδοτέα: Π3.4: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων μελέτης της επίδρασης μυκοριζικών μυκήτων και οργανικού λιπάσματος με βάση την οινολάσπη, στην φυσιολογία-ανάπτυξη φυτών αμπέλου καλλιεργημένων σε γλάστρες. Π3.5: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων μελέτης της επίδρασης μυκοριζικών μυκήτων και οργανικού λιπάσματος με βάση την οινολάσπη, στην φυσιολογία-ανάπτυξη φυτών αμπέλου καλλιεργημένων σε αμπελώνα. Π3.6: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων μελέτης της ορθολογικής διαχείρισης άρδευσης σε καλλιέργειες μυκοριζικών φυτών αμπέλου βιολογικής λίπανσης με βάση την οινολάσπη. Π4.1: Έκθεση τεχνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής αξιολόγηση της συνολικής διεργασίας της μεθοδολογίας βιώσιμης καλλιέργειας. Π4.2: Δημοσιεύσεις (5) σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή Συμμετοχή σε Διεθνή/Εθνικά Συνέδρια.

e-max.it: your social media marketing partner