Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17956/2021
12-04-2021
27-04-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries (SMARTiMONY)
60831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ισότιμο ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Εργασιακή Εμπειρία τουλάχιστον σε ένα συγχρηματοδοτούμενο/διασυνοριακό έργο

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή Εμπειρία από έργα σχετικά με Πολιτιστικές  & Δημιουργικές Βιομηχανίες ή εν γένει τον Πολιτισμό/Τουρισμό

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 24

Εργασιακή Εμπειρία από σχεδιασμό και διενέργεια συνεντεύξεων

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 24

Εμπειρία στην υλοποίηση εκθέσεων, μελετών και παραδοτέων

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 24

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμμετοχή στη διεξαγωγή επιτόπιας της Έρευνας και συνεντεύξεων με εκπροσώπους stakeholders, για θέματα αναφορικά με τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, καταγραφή και συλλογή ερωτηματολογίων και απαντήσεων από εκπροσώπους και επαγγελματίες του τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων και συνεισφορά στην δημιουργία έκθεσης με προτάσεις αναπτυξιακής πολιτικής για το σχεδιασμό και ανάπτυξη του κλάδου της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας στη διασυνοριακή περιοχή του έργου[Π4.1.4](WP4).

e-max.it: your social media marketing partner