Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14140/2021
22-03-2021
06-04-2021
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Ιατρικής, Επιστημών Διατροφής, Μαθηματικών ή άλλων συναφών επιστημών

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Επιδημιολογία, Βιοστατιστική ή άλλων συναφών επιστημών

ON/OFF

Υποψήφιος διδάκτορας στην Επιδημιολογία

ON/OFF

Βαθμός συνάφειας βασικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

1-20

Δημοσιεύσεις στο αντικείμενο της επιδημιολογίας χρονίων νοσημάτων

2 μονάδες για κάθε συναφή δημοσίευση με μέγιστο τις 20 μονάδες

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία σε Εργαστήρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας

5 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας με μέγιστο τις 30 μονάδες

Εμπειρία στη στατιστική ανάλυση βιο-ιατρικών δεδομένων

5 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας με μέγιστο τις 30 μονάδες

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας 1 και 3 με αντικείμενο τη συσχέτιση ωμικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με φαινότυπους σχετικούς με την υγιή γήρανση.

e-max.it: your social media marketing partner