Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13589/2021
18-03-2021
02-04-2021
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
82420

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή έως 31/12/2020 (αποδεικτικό στρατολογικού γραφείου ή υπεύθυνη δήλωση)

ON/OFF

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσα: επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ON/OFF

Παρουσιάσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον Linux με γλώσσα προγραμματισμού C++

(μήνες εμπειρίας) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Εμπειρία στη ανάλυση απαιτήσεων, τη σχεδίαση και ανάπτυξη

πληροφοριακών συστημάτων/ λογισμικού

(μήνες εμπειρίας) x 2,  (μέγιστη βαθμολογία 20)

Ανάπτυξη υπηρεσιών παρασκηνίου (back-end) για διαδικτυακές εφαρμογές με αρχιτεκτονική REST βασισμένες στα πρωτόκολλα  XML και JSON (με βάση το βιογραφικό και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας)

(μήνες εμπειρίας) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα

συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης (εθνικά ή ευρωπαϊκά

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, κρίνεται με βάση το

βιογραφικό και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).

(μήνες εμπειρίας) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 40)

Μέρος του Παραδοτέου Π5.1: Αποτίμηση απόδοσης της υπηρεσίας – Βελτιστοποίηση.

e-max.it: your social media marketing partner