Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13239/2021
17-03-2021
01-04-2021
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1.  Πτυχιούχος Σχολών Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή Γεωπονικών ή συναφών ειδικοτήτων

 

ON/OFF

2.  Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

ON/OFF

3.  Εισήγηση ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

4.  Γνώση Αγγλικών (επίπεδο Γ2)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη

10 μόρια ανά πεδίο:

(1)Ικανότητα ανάλυσης καταστάσεων και λήψης αποφάσεων,

(2)Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας,

(3)Ικανότητα διοίκησης,

(4) Κίνητρο για εργασία, ενθουσιασμός/ εργατικότητα.

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου: 40

Σχέδιο πρότασης ερευνητικού έργου σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης

10 μόρια ανά πεδίο:

(1)Θεωρητική επισκόπηση, (2)ερευνητικά ερωτήματα,   

(3) ερευνητικά εργαλεία,

(4) πρωτοτυπία.

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου: 40

Δημοσιεύσεις/διπλωματικές εργασίες

5 μονάδες ανά δημοσίευση με μέγιστο 20  

(α) έρευνα σε υλικά, μνημεία, μουσεία και άυλα στοιχεία πολιτισμού που σχετίζονται με τα υλικά και ακολουθούν τα υδάτινα οικοσυστήματα (δρόμοι του νερού – γεφύρια –οικισμοί κ.ά.) /κεφαλαιοποίηση μελετών και (β) έρευνα σε υδάτινα περιβάλλοντα εξαιρετικής σπουδαιότητας για την Ήπειρο (λίμνες – ποτάμια κ.ά.). Έρευνα στην αλληλεπίδραση των αειφορικών τρόπων διαχείρισης των υδάτινων οικοσυστημάτων με την αειφορική χρήση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ιστορικά ή (επανα)χρησιμοποιούνται στην τοπική κοινωνία και τον πολιτισμό.

e-max.it: your social media marketing partner