Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13109/2021
16-03-2021
31-03-2021
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής με πτυχιακή εργασία ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής/αλλοδαπής

Βαθμός πτυχίου Χ 2 (μέγιστο 20)

Προγραμματισμός σε C/C++ πολυνηματικού λογισμικού σε περιβάλλον Linux

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Πιστοποιητικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας Β2 ή ανώτερο

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Εμπειρία στον προγραμματισμό/διαχείριση/πειραματική αξιολόγηση συστημάτων Linux με χρήση τεχνολογιών υπολογιστικής νέφους (εικονικές μηχανές/containers/κατανεμημένα αποθηκευτικά συστήματα/δίκτυα δεδομένων)

Μήνες εκπαίδευσης ή απασχόλησης Χ 1 (μέγιστο 40)

Γνώσεις προγραμματισμού ασφάλειας συστημάτων

Μήνες εκπαίδευσης ή απασχόλησης Χ 1 (μέγιστο 10)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής (διάρκειας 1 έτους τουλάχιστο μετά το βασικό πτυχίο ή το δίπλωμα μηχανικού) με κατεύθυνση τα Υπολογιστικά Συστήματα ή συναφές αντικείμενο

Βαθμός ΜΔΕ Χ 1 (μέγιστο 10)

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά λογισμικού υπολογιστικών συστημάτων (εικονικοποίηση/ασφάλεια/διαχείριση πόρων)

Πλήθος σχετικών δημοσιεύσεων Χ 4 (max 20)

Ασφαλής διαμοιρασμός επιστημονικών συνόλων δεδομένων, φιλοξενία υπολογιστικών υπηρεσιών φορέων και ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

e-max.it: your social media marketing partner