Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12274/2021
08-03-2021
23-03-2021
ΓΚΩΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
82528

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών

Απαιτούμενο (ON/OFF) – Βαθμολογείται:

βαθμός 5-7,99: 10 μονάδες

βαθμός 8-10: 20 μονάδες

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων

Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

Πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2

Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

Αποδεδειγμένη  εμπειρία σε ερευνητικά έργα σχετικά με την επιχειρηματικότητα

Κάθε μήνας εμπειρίας x μία μονάδα,

με μέγιστο τους 12 μήνες (12 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ1:

Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 15

Ενδιάμεσο επίπεδο -30

Ικανός – 45

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 15

Ενδιάμεσο επίπεδο -30

Ικανός – 45

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Χαμηλές -0

Βασικές – 15

Ενδιάμεσο επίπεδο -30

Ικανός – 45

Β4. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώση επιστημονικής περιοχής νεανικής επιχειρηματικότητας

Χαμηλές -0

Βασικές – 15

Ενδιάμεσο επίπεδο -30

Ικανός – 45

Σμμετοχή στο task 03.2. Pilot experimentation και στο task 06.1. HEIs- Company partnerships.

e-max.it: your social media marketing partner