Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7657/2021
12-02-2021
01-03-2021
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MHEALTH ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ (GLUCOSEML)
82499

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου*10

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών και κοινοτικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων πληροφορικής ή βιοϊατρικής τεχνολογίας/μηχανικής.

έτη x 50 με max 250

Αποδεδειγμένη εμπειρία συναφή με ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, υπηρεσίες διαδικτύου και τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών.

ON/OFF

Γνώσεις προγραμματισμού σε Python, R, Matlab, C#, C++, Sql

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

ΕΕ1-Εξατομικευμένη Προβλεπτική Μοντελοποίηση της Γλυκόζης στο Διαβήτη Τύπου 1. 

e-max.it: your social media marketing partner