Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5884/2021
02-02-2021
17-02-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
60831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Πτυχίο Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

 

ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο σχετικά με πολιτιστικά θέματα

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συναφής με το αντικείμενο της θέσης εμπειρία σε πολιτιστικά θέματα.

  • Έως 1 έτος εμπειρίας: 5 μόρια

•    Από 1 έτος εμπειρίας έως 3: 10 μόρια

•    Από 3 έτη εμπειρίας έως 5: 15 μόρια

•    Άνω των 5 ετών εμπειρίας: 20 μόρια

Εμπειρία σε θέματα προώθησης, ενεργοποίησης και συμμετοχής του ευρύτερου κοινού σε πολιτιστικά θέματα

Ή (με αριθμό οργάνωσης εκδηλώσεων)

·        Έως 1 έτος εμπειρίας: 5 μόρια

•     Από 1 έτος εμπειρίας έως 3: 10 μόρια

•     Από 3 έτη εμπειρίας έως 5: 15 μόρια

•     Άνω των 5 ετών εμπειρίας: 20 μόρια

Για κάθε εκδήλωση δύο Μόρια

Συναφής Ερευνητική δραστηριότητα (συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή & Ελληνικά περιοδικά/ διεθνή & Ελληνικά συνέδρια/κεφάλαια βιβλίων)

1 μονάδα για κάθε συναφή δημοσίευση σε περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και

• 0,5 μονάδα για κάθε μία από τις λοιπές συναφείς δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις

·       Μέγιστη μοριοδότηση 20 μόρια

Γνώση ευρωπαϊκής γλώσσας ή γνώση αλβανικής γλώσσας

Καλή Γνώση: 5 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 7 μόρια

Άριστη Γνώση: 10 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την οργάνωση της ροής πληροφοριών μεταξύ των εταίρων, συνεισφορά στον προγραμματισμό, εμφάνιση, βελτίωση και εισαγωγή στοιχείων και πληροφοριών στην ιστοσελίδα του έργου και στην επικαιροποίηση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα σχετικά με τα αποτελέσματα, ειδήσεις και εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, προσκλήσεις κ.α. , συνεισφορά στη δημιουργία ενημερωτικών δελτίων (fact sheet) και  Newsletter σχετικά με τις δράσεις και την πρόοδο του έργου καθώς και διάχυση του προωθητικού υλικού (WP2). Σχεδιασμός του ερωτηματολογίου, το οποίο θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την Έρευνα σχετικά με τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες στις περιοχές των εταίρων (WP4).

e-max.it: your social media marketing partner