Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 41629/2020
09-11-2020
24-11-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
60600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Τοπογράφου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενο έργο σχετικό με πολιτισμό

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε απασχόληση ως τοπογράφος Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τοπογράφος

·      Έως 6 μήνες: 5 μόρια

·      >6 μήνες έως 2 έτη: 10 μόρια

·      >2 έτη: 15 μόρια

Εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας με τοπικούς φορείς για τη συλλογή των πληροφοριών για την εκπόνηση σχεδίων /μελετών σχετικών με τον πολιτισμό

·      Έως 6 μήνες: 5 μόρια

·      >6 μήνες έως 1 έτος: 10 μόρια

·      >1 έτος 15 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συνεισφορά στην ανάλυση, συλλογή στοιχείων, απεικόνιση και τοπογραφική αναπαράσταση των σημείων ενδιαφέροντος: Κάστρο Άρτας και Μικρό θεατράκι και συνεισφορά στον εμπλουτισμό του καταλόγου με τις διασυνοριακές υπηρεσίες, προϊόντα και μεθοδολογία παρέμβασης αναφορικά με τα συγκεκριμένα πολιτιστικά μνημεία. (WP3).

e-max.it: your social media marketing partner