Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 40365/2020
03-11-2020
18-11-2020
ΛΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
OPENSCREEN-GR: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
82180

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απόφοιτος Τμήματος Χημείας

Βαθμός πτυχίου Χ 10 μόρια

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Βαθμός πτυχίου Χ 10 μόρια

Υποψήφιος/α Διδάκτορας του τμήματος Χημείας

ON/OFF

Εμπειρία τουλάχιστον ενός χρόνου σε αναλυτικές τεχνικές (HPLC, GC, φασματομετρία μάζας, πρωτεομική ανάλυση)

Μήνες εμπειρίας Χ 10 μόρια

Άριστη γνώση τεχνικών Βιοχημείας όπως MTT, ανοσοαποτύπωση πρωτεϊνών, καλλιέργειες ευκαρυωτικών κυττάρων, καλλιέργειες βακτηρίων, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (qRT-PCR), τεχνικές προσδιορισμού πρωτεϊνών (Lowry, Bradford), τεχνικές απομόνωσης εξωκυττάριων κυστιδίων από κυτταροκαλλιέργειες και βιολογικά υγρά (αίμα, ούρα, βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα), ηλεκτρονιακή μικροσκοπία (TEM, SEM)

Μήνες εμπειρίας Χ 10 μόρια

Γνώση χειρισμού προγραμμάτων επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων (EXCEL, Origin, SPSS)

Άριστη γνώση: 100 μόρια Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια Καλή γνώση: 40 μόρια

1) Οργάνωση του κέντρου Ελέγχου Βιοδραστικότητας Ενώσεων: κατάρτιση/τυποποίηση εντύπων για καταγραφή, αρχειοθέτηση των δειγμάτων και των αποτελεσμάτων, κατάρτιση εντύπων για καταγραφή εκθέσεων πεπραγμένων, 2) Εκχύλιση και επεξεργασία δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων, 3) Διαχωρισμός εκχυλισμάτων και απομόνωση βιοδραστικών κλασμάτων, 4) Ταυτοποίηση συστατικών των εκχυλισμάτων, 5) Επιβεβαίωση της βιοδραστικότητας, 6) Αποστολή χαρακτηρισμένων εκχυλισμάτων στον ετερο- συντονιστή (ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) για σάρωση, 7) Δράσεις δημοσιότητας και προβολής.

- Οργάνωση και λειτουργία εργαστηριακής μονάδας.

e-max.it: your social media marketing partner