Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 36124/2020
05-10-2020
20-10-2020
ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διερεύνηση καινοτόμων στρατηγικών διατροφής με βάση τα βότανα, ώστε να μειωθεί η χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην παραγωγή του χοιρινού και ορνίθειου κρέατος με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιδράσεις
61291

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στην Χημεία ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

ON/OFF

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Εμπειρία σε μικροβιολογικές και μοριακές τεχνικές

ON/OFF

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την προκήρυξη της θέσης

10 μονάδες για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά

10 μονάδες για κάθε δημοσίευση

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη:

0-30 μονάδες

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης: 0-10 μονάδες

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα: 0-10 μονάδες και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης: 0-10 μονάδες

Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

a) «D 2. In vitro validation and screening of biological activity of herbal extracts».

b) «D3. In vivo validation of biological activity of herbal essential oils / extracts in broiler chickens and pigs ».

c) «D4. Investigation of the effects of the selected herbs on quality & organoleptic meat characteristics; The consumers attitude on novel chicken and pork meat».

d) «D5. Ιnvestigation of the effects of the selected herbs as feed additives on the potential environmental performance (Life Cycle Analysis) of the animal systems defined by the different dietary treatments in poultry and pigs».

e-max.it: your social media marketing partner