Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34915/2020
28-09-2020
13-10-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Grasping Innovation in Europe through a closer iNterAction between Heis and Smes – Acronym: GIENAHS
61010

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής (Π.Ε) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μηχανική (Engineering) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή τουλάχιστον σε ένα χρηματοδοτούμενο ερευνητικό/ αναπτυξιακό έργο

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια και Επιστημονικά Περιοδικά

Πέντε (5) μόρια για κάθε δημοσίευση σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό

Δύο (2) μόρια για κάθε Δημοσίευση σε Επιστημονικό Συνέδριο.

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 20 Μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε συγγραφή, σύνθεση και έλεγχο κειμένων επιστημονικού περιεχομένου

Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

Έτη εμπειρίας 1 έως 2: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 3-5 έτη: 15 μόρια

Έτη εμπειρίας >5 έτη: 20 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Υποστήριξη της διαδικασίας σχεδιασμού του παρατηρητηρίου για τα βιομηχανικά διδακτορικά και υποστήριξη στον σχεδιασμό και υλοποίηση των webinars για τα βιομηχανικά διδακτορικά (WP7).

e-max.it: your social media marketing partner