Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13862/2020
03-04-2020
21-04-2020
ΤΡΟΓΚΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΑΛΒΑΝΙΑΣ (HERBINNO)
82335

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Τμημάτων Χημείας, Βιολογίας ή συναφούς αντικειμένου

On/Off

Πτυχιακή ή διπλωματική εργασία συναφής με το αντικείμενο της πρότασης

On/Off

Διδακτορικό συναφές με το αντικείμενο της πρότασης

On/Off

Δημοσιεύσεις σχετικές με το έργο

Αρ. Δημ. X 2.5 μονάδες (μέγιστο 20)

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε καλλιέργεια μη καρκινικών κυτταρικών σειρών

On/Off

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε μεθόδους μελέτης φυσικών προϊόντων (NMR, LC, GC, MS, χημικές μέθοδοι)

Μέθοδος X 4 μονάδες

Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής

C2 (8 μονάδες), C1 (6 μον.), B2 (2 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη (για την πιστοποίηση των γνώσεων στις μεθόδους μελέτης φυσικών προϊόντων (NMR, LC, GC, MS, χημικές μέθοδοι)

Ανά μέθοδο:

Εξαιρετική: 4 μονάδες

Καλή:         2 μονάδες

Μέτρια        1 μονάδα

Chemical Analyst που θα εργαστεί στο πακέτο εργασίας/παραδοτέο, “Assessment of bioactive Properties and Ingredient” με αντικείμενο: «Αξιολόγηση των Βιοδραστικών Ιδιοτήτων Φαρμακευτικών Φυτών και Εύρεση της Χημικής Σύστασής τους».

e-max.it: your social media marketing partner