Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11802/2020
16-03-2020
31-03-2020
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HOLOGRAMS FOR PERSONALISED VIRTUAL COACHING AND MOTIVATION IN AN AGEING POPULATION WITH BALANCE DISORDERS- HOLOBALANCE
82243

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου x 10

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής

μήνες x 5 με max 300

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην μελέτη αλγορίθμων επεξεργασίας και ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων και σημάτων

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και αποσφαλμάτωση λογισμικού

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ημερίδες κλπ

Ανακοινώσεις x 10 με max 100

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 10 με max 100

WP4 – Intelligent data analytics για το T4.4- Progressive learning.

WP5 – Virtual Coaching για τα T5.3 Virtual coaching v2 και T5.4 Virtual coaching v3.

e-max.it: your social media marketing partner